Thông tư số 44/2018/TT-BTC: Quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y, thẩm định chất lượng, an toàn thực phẩm

Theo đó, Thông tư mới sửa đổi, bổ sung một số điều sau:

– Sửa đổi, bổ sung Điều 3; khoản 3 Điều 6 Thông tư số 285/2016/TT-BTC;

– Sửa đổi, bổ sung Phần I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 285/2016/TT-BTC;

– Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 286/2016/TT-BTC;

– Sửa đổi, bổ sung điểm 1, 2, 3 phần I Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC…

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018. Các nội dung điều hòa tiền phí được trích lại quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 285/2016/TT-BTC và khoản 1 Điều 6 Thông tư số 286/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2018.

Xem nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY