Thông báo số: 4476/TB-BNN-VP, ngày 12 tháng 6 năm 2018 Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị “Các giải pháp trọng tâm để phát triển ngành tôm bền vững”

Xem nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY