Báo cáo định kỳ số: 1942/BC-TTKN-TTV1 ngày 25 tháng 05 năm 2018 Kết quả quan trắc, giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản

Xem toàn văn: TẠI ĐÂY