Ứng dụng công nghệ để theo dõi, giám sát quy trình sản xuất, kinh doanh, xử lý môi trường trong hoạt động thủy sản

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Ngày 29/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 911/QĐ-TTg, trong đó nêu rõ 06 nhóm giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản.

Ảnh minh họa: Việt Nguyễn

Cụ thể như sau:

Một là, giải pháp nâng cao nhận thức, tư duy về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản đối với các bên có liên quan; Hai là, giải pháp phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ trong hoạt động thủy sản, trong xử lý chất thải từ các hoạt động thủy sản; Ba là, giải pháp đầu tư xây dựng hạ tầng đảm bảo việc xử lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải; mạng lưới quan trắc môi trường thủy sản; Bốn là, giải pháp nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích khai thác, sử dụng đầu tư, duy trì phát triển nguồn vốn tự nhiên thủy sản; huy động, xã hội hóa nguồn lực trong bảo vệ môi trường thủy sản; Năm là, giải pháp tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động thủy sản; Và sáu là, giải pháp hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh 06 nhóm giải pháp nêu trên, sẽ tập trung các dự án/nhiệm vụ ưu tiên, hỗ trợ các hoạt động thủy sản thân thiện với môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn/ kinh tế xanh: Truyền thông, nâng cao nhận thức, tư duy về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản; Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất, xây dựng các chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ cho các hoạt động thủy sản thân thiện với môi trường thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; Chương trình điều tra, đánh giá, kiểm kê nguồn vốn tự nhiên thủy sản (giá trị vật thể, giá trị phi vật thể…) phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; Điều tra, đánh giá nguồn ô nhiễm, lượng chất thải từ các hoạt động thủy sản và đề xuất giải pháp quản lý; Tăng cường năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trong ngành Thủy sản.

Mặt khác, tiến hành quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành Thủy sản (quan trắc đất, nước, trầm tích); Điều tra, đánh giá thực trạng công nghệ, áp dụng công nghệ trong xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, chế biến thủy sản và đề xuất các giải pháp công nghệ xử lý chất thải trong hoạt động thủy sản; Đổi mới và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải trong các hoạt động thủy sản tạo tiền đề cho việc tận dụng, sử dụng các phế phẩm, phụ phẩm thủy sản dưới hình thức hợp tác công tư; Nghiên cứu và từng bước đầu tư xây dựng mô hình quản lý chất thải tiên tiến trong các hoạt động thủy sản; Xây dựng, cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu môi trường ngành Thủy sản Việt Nam.

PV

 

Để lại bình luận của bạn

Tin mới nhất

T7,04/02/2023