Thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ được quy định như sau:

Tôm thẻ chân trắng bố mẹ 

a, Thời gian sử dụng tối đa 140 ngày tính từ ngày thông quan đối với tôm bố mẹ nhật khẩu đạt khối lượng tối thiểu 40g/con đối với tôm đực, 15g/con đối với tôm cái.

b, Thời gian sử dụng tối đa 120 ngày tính từ ngày cho sinh sản lần đầu đối với tôm bố mẹ sản xuất trong nước hoặc tôm bố mẹ nhập khẩu chưa đạt khối lượng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Tôm sú bố mẹ

a, Thời gian sử dụng tối đa 80 ngày tính từ ngày thông quan đối với tôm sú bố mẹ nhập khẩu đạt khối lượng tối thiểu 100g/con đối với tôm đực, 120g/con đối với tôm cái.

b, Thời hạn sử dụng tối đa 60 ngày tính từ ngày cho sinh sản lần đầu đối với tôm bố mẹ sản xuất trong nước, tôm bố mẹ khai thác từ tự nhiên, tôm bố mẹ nhập khẩu chưa đạt khối lượng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Cá tra bố mẹ: Thời hạn sử dụng tối đa 60 tháng tính từ ngày cho sinh sản lần đầu và cho sinh sản không quá 02 lần/năm.

Thời hạn sử dụng giống thủy sản khác: Cơ sở tự công bố.