Ngành sản xuất tôm giống 2018: Nhập khẩu khoảng 200.000 tôm thẻ chân trắng bố mẹ

[Người nuôi tôm] – Năm 2018, số lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu khoảng 200.000 con; sản lượng tôm giống sản xuất là 120 triệu con tôm giống (trong đó tôm sú là: 37,5 triệu con; tôm TCT: 82,5 triệu con). So với năm 2017: Tôm bố mẹ nhập khẩu tăng 10,9% (năm 2017 là 183.421con); tôm giống tăng 10,4% (năm 2017 là 115 tỷ con).

Cả nước có 2.457 cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ, trong đó có 1.855 cơ sở sản xuất giống tôm sú và 602 cơ sở sản xuất giống tôm thẻ chân trắng.

Năm 2018, lần đầu tiên Tổng cục Thủy sản đã chủ trì, tổ chức ký Quy chế phối hợp quản lý giống tôm nước lợ giữa một số địa phương sản xuất giống và nuôi tôm thương phẩm trọng điểm .

Việc ký Quy chế phối hợp trong quản lý giống đã giúp kiểm soát tốt chất lượng tôm giống và có thể truy xuất nguồn gốc. Trong thời gian tới, Tổng cục Thuỷ sản sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng việc thực hiện Quy chế này.

Về tình hình sản xuất giống một số đối tượng thủy sản chủ lực cơ bản đã đáp ứng nhu cầu giống cho nuôi. Cả nước có 2.457 cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ, trong đó có 1.855 cơ sở sản xuất giống tôm sú và 602 cơ sở sản xuất giống tôm thẻ chân trắng. Năm 2018, số lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu khoảng 200.000 con; sản lượng tôm.

Thanh Bình

Tin mới nhất

CN,23/06/2024