Cập nhật giá tôm thẻ oxy và tôm sú oxy ngày 2/2/2021

Cập nhật giá tôm thẻ oxy và tôm sú oxy ngày 2/2/2021.

Khu vực: Trà Vinh