Cập nhật giá tôm thẻ oxy và tôm sú oxy ngày 2/12/2020
Cập nhật giá tôm thẻ oxy và tôm sú oxy ngày 2/12/2020.
Khu vực: Trà Vinh