Cập nhật giá tôm thẻ oxy và tôm sú oxy ngày 16/12/2020

Cập nhật giá tôm thẻ oxy và tôm sú oxy ngày 16/12/2020

Khu vực: Trà Vinh