Bộ NN&PTNT sẽ không còn các Tổng cục

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Bộ NN&PTNT vừa có tờ trình Chính phủ Về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 15/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT.

Tổng cục Thủy sản sẽ được sắp xếp lại thành Cục Thuỷ sản và Cục Kiểm ngư (Ảnh: Tuyết Nhung)

Theo tờ trình, đối với các Tổng cục, Bộ NN&PTNT thực hiện sắp xếp và tổ chức lại 4 Tổng cục thành 6 Cục chuyên ngành trực thuộc Bộ. Cụ thể: Tổng cục Thủy sản thành 2 Cục: Cục Thuỷ sản và Cục Kiểm ngư. Tổng cục Thủy lợi thành Cục Thủy lợi. Tổng cục Phòng chống thiên tai thành Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. Tổng cục Lâm nghiệp thành 2 Cục: Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm.

Đối với cơ quan cấp Vụ và tương đương, số lượng đầu mối cấp Vụ thuộc Bộ giảm 1 đầu mối, cụ thể: Giữ ổn định 5 Vụ (Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Khoa học công nghệ và Môi trường, Pháp chế, Hợp tác quốc tế), Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ. Thực hiện không tổ chức phòng trong Vụ.

Đối với đơn vị Cục, số lượng đầu mối Cục thuộc Bộ giảm 1 đầu mối, cụ thể: Giữ ổn định 6 Cục, gồm: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Quản lý xây dựng công trình. Hợp nhất Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức lại thành Cục mới với tên gọi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Sau khi sắp xếp hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan hành chính thuộc Bộ NN&PTNT theo cơ cấu mới, đã giảm 4 Tổng cục (giảm 34 cấp Vụ và tương đương), giảm 100% số phòng trong Vụ. Cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT sau sắp xếp sẽ có 28 cục, vụ, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.

Như vậy, nếu Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT được Chính phủ thông qua, Tổng cục Thủy sản sẽ được sắp xếp lại thành Cục Thuỷ sản và Cục Kiểm ngư.

 P.V

 

 

Tin mới nhất

T2,11/12/2023