Nuôi tôm công nghệ BIO – FLOC

1, http://biofloc.com.vn/tu-van-ky-thuat/nguyen-ly-va-ky-thuat-nuoi-tom-ca-theo-cong-nghe-biofloc

2, http://biofloc.com.vn/tu-van-ky-thuat/nguyen-ly-va-ky-thuat-nuoi-tom-ca-theo-cong-nghe-biofloc–p2.html

3, http://nongnghiep.vn/cong-nghe-biofloc-kiem-soat-benh-tom-chet-som-post176715.html

4, http://nongnghiep.vn/ve-nuoi-tom-hai-giai-doan-ung-dung-cong-nghe-biofloc-post179455.html