Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tôm giống

Xin cho biết các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng tôm giống?

Bác sỹ tôm:

Để đánh giá chất lượng tôm giống, ngoài việc tiến hành xét nghiệm (các loại bệnh) thì còn có thể đánh giá bằng cảm quan theo các chỉ tiêu ở bảng sau:

**Bạn đọc có các câu hỏi thắc mắc về lĩnh vực nuôi tôm nói riêng và thủy sản nói chung có thể gửi câu hỏi về địa chỉ email: nguoinuoitom@gmail.com