Danh sách các công ty nhập tôm bố mẹ SIS tại Việt Nam trong tháng 11/2021.

Nguồn: SIS Việt Nam