Tăng cường tính bền vững của bột cá và dầu cá

Quan điểm này đã được trình bày trong Tổng quan về sự bền vững hàng năm của Tổ chức Đối tác Thủy sản Bền vững SFP về các nguồn lợi thủy sản sử dụng làm bột cá và dầu cá vào năm 2017. Bản Tổng quan bao gồm 20 nguồn lợi thủy sản quan trọng nhất được sử dụng cho sản xuất bột cá và dầu cá nhưng không bao gồm các nguồn lợi thủy sản loại này ở châu Á do số liệu sẵn có hạn chế.

Các nguồn lợi thủy sản được đánh giá theo đánh giá về tính bền vững được trình bày trên website www.fishsource.org và sử dụng số liệu được công bố công khai vào tháng 8 năm 2017.

Tăng cường tính bền vững của bột cá và dầu cá

Hình ảnh minh họa

Báo cáo kết luận rằng đối với 20 nguồn lợi thủy sản được phân tích vào năm 2017:

Ngành sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cải tiến thông qua sự hỗ trợ cho các dự án cải thiện nghề cá. Ngành bột cá và dầu cá cũng đóng một vai trò mạnh mẽ trong việc thúc đẩy việc quản lý có trách nhiệm hơn về các nguồn lợi thủy sản sử dụng làm bột cá và dầu cá.

81% tổng khối lượng đánh bắt trong phân tích này xuất phát từ các nguồn lợi thủy sản được quản lý tốt hoặc tốt hơn – Các nhóm A + B1 + B2 (tức là có từ 6 hoặc trên tất cả 5 tiêu chí FishSource). So với 57,4% năm ngoái thì đây là một cải tiến rất lớn.

2,2% tổng khối lượng khai thác của các nguồn lợi thủy sản sử dụng làm bột cá và dầu cá trong phân tích này đến từ các nguồn lợi thủy sản đang trong điều kiện rất tốt (loại A).

17% (1,7 triệu tấn) tổng lượng đánh bắt cho các mục đích sản xuất bột cá và dầu cá từ các nghề cá quản lý kém (loại C), giảm đáng kể so với 42,6% của năm ngoái.

Trong số 20 nguồn lợi thủy sản của bản báo cáo tổng quan này, có 10 nguồn lợi đã tham gia chương trình của Hội đồng Quản lý Biển, 19 nguồn lợi thủy sản được cấp giấy chứng nhận Nguồn gốc Trách nhiệm Responsible Sourcing của Tổ chức Bột cá và Dầu cá Quốc tế IFFO và 3 nguồn lợi thủy sản tham gia các dự án cải thiện nghề cá (FIPs) đang tiến triển tốt . Theo các số liệu ước tính sẵn có, hơn hai phần ba sản lượng được đề cập trong báo cáo tổng quan này là từ các nghề cá được MSC chứng nhận hoặc đánh giá đầy đủ (25%), hoặc trong một FIP ​​đang có tiến bộ tốt (44%).

Đã có những dự án cải thiện nghề cá quan trọng được đưa ra trong năm qua đối với các nguồn lợi thủy sản sử dụng làm bột cá và dầu cá, đặc biệt đối với cá cơm Peru (nguồn lợi ở trung tâm phía Bắc) và các loài cá biển nhỏ Mauritania.

Tình hình vẫn còn chưa hề khả quan ở châu Á. Một lượng lớn bột cá ở khu vực Châu Á xuất phát từ các nghề đánh bắt cá hỗn hợp sử dụng lưới kéo. Những nghề cá này được ghi chép và quản lý kém. Ngành thủy sản cần đóng vai trò hỗ trợ các dự án cải thiện nghề cá trong khu vực này để đảm bảo rằng cuối cùng tất cả bột cá và dầu cá đều có nguồn gốc từ các nghề cá được quản lý bền vững.

Bình luận về báo cáo, ông Blake Lee-Harwood, Giám đốc Chiến lược của Tổ chức đối tác Thủy sản Bền vững, cho biết: “Báo cáo này cho thấy sự cải thiện thực sự trong quản lý các nguồn lợi thủy sản sử dụng làm bột cá và dầu cá và là một minh chứng rõ ràng rằng ngành bột cá và dầu cá đang có xu hướng rất tích cực hướng tới sự bền vững. Vẫn còn một thách thức lớn ở châu Á nhưng với sự hỗ trợ của ngành thủy sản và chính phủ, chúng ta có thể hy vọng sẽ có những cải thiện tương tự ở đó”.

HNN (Theo Thefishsite)