Nan
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Trước hết, xin thay mặt cho toàn thể NAN ...