Thiết bị
Dòng máy LAQUA của Horiba (Nhật) chuyên đo pH, DO, TDS, độ mặn, độ dẫn ...