bão số 4
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Bão Podul (cơn bão số 4) đang tiến nhanh ...