bảo quản
[caption id="attachment_6139" align="aligncenter" width="500"] Đưa cá từ hầm bảo quản lên bong tàu để đưa ...