APA
[Người nuôi tôm] - Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh ...