Nhà chăn nuôi
nuôi tôm càng xanh trên đất lúa
Các diện tích lúa kém hiệu quả được Trung tâm Khuyến nông Quảng Bình hỗ ...
Tôm càng xanh là đối tượng có giá trị kinh tế, có thể tiêu thụ ...