môi trường nước
Nhằm chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường nước, hạn chế dịch bệnh đối ...
Thực hiện chương trình phòng chống dịch bệnh dịch thủy sản hằng năm, Chi cục ...
Bảo vệ vùng nước nuôi không bị ô nhiễm đã giúp nghề nuôi tôm nuôi ...

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0901.01.10.83
Email: Nguoinuoitomvn@gmail.com