bao tử ếch
Mỗi kg bao tử ếch đã tẩm ướp có giá 250.000 đồng, nhưng vẫn "cháy ...