bán thâm canh
Nhờ có hệ thống hạ tầng ao nuôi đồng bộ cùng với chính sách hỗ ...