bài toán ngành tôm
Bộ trưởng Lê Minh Hoan có phát biểu ngành nông nghiệp nước ta còn nặng ...