Bacillus
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Nghiên cứu này đã đánh giá hoạt tính kháng ...