Bacillus spp
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Hiện nay, chế phẩm sinh học được ứng dụng ...