Axit tannic
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Nghiên cứu này đã đánh giá tác động của ...