ao Tomgoxy
TS Nguyễn Thanh Mỹ, RYNAN Technologies, người kiên trì sáng chế các thiết bị hỗ ...