ao đất
Đứng trên khu ao nuôi rộng 10.000 m2, trong đó có một ao lắng và ...
Sau 1 năm sinh trưởng, cá đối mục có thể đạt trọng lượng từ 300-500 ...