Amoniac
[Người Nuôi Tôm] - Dư thừa lượng NH3 trong ao nuôi là một trong những ...