AHDNP
Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Thị Hạnh, Phan Thị Vân, Phạm Thị Yến, ...